کلکتور کلکتور
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز (3/4″×1/2″)(2b.) میلی متر عدد 1 5 ۱۳۳,۵۱۰ ۱۳۳,۵۱۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۲۰۰,۲۵۰ ۲۰۰,۲۵۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۲۶۱,۰۶۰ ۲۶۱,۰۶۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۳۲۶,۳۲۰ ۳۲۶,۳۲۰ 0
سایز (1″×1/2″)(2b.) میلی متر عدد 1 5 ۱۶۹,۷۳۰ ۱۶۹,۷۳۰ 0
سایز (1″×1/2″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۲۴۷,۸۴۰ ۲۴۷,۸۴۰ 0
سایز (1″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۳۳۱,۷۸۰ ۳۳۱,۷۸۰ 0
سایز (1″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۴۱۱,۰۳۰ ۴۱۱,۰۳۰ 0
سایز (1″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 5 ۴۹۳,۱۵۰ ۴۹۳,۱۵۰ 0
سایز (1″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 5 ۵۷۵,۱۱۰ ۵۷۵,۱۱۰ 0
سایز (1″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 5 ۶۵۷,۱۰۰ ۶۵۷,۱۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 5 ۷۲۲,۹۶۰ ۷۲۲,۹۶۰ 0
سایز (1″×1/2″)(10b.) میلی متر عدد 1 5 ۸۳۹,۴۵۰ ۸۳۹,۴۵۰ 0
سایز (1″×1/2″)(11b.) میلی متر عدد 1 5 ۸۷۴,۴۲۰ ۸۷۴,۴۲۰ 0
سایز (1″×1/2″)(12b.) میلی متر عدد 1 5 ۹۵۳,۸۱۰ ۹۵۳,۸۱۰ 0
سایز (1″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۴۱۱,۱۲۰ ۴۱۱,۱۲۰ 0
سایز (1″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۵۲۳,۷۶۰ ۵۲۳,۷۶۰ 0
سایز (1″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۷۰۱,۶۵۰ ۷۰۱,۶۵۰ 0
سایز (1″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 5 ۷۱۴,۹۴۰ ۷۱۴,۹۴۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۴۷۶,۷۵۰ ۴۷۶,۷۵۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۵۹۵,۶۸۰ ۵۹۵,۶۸۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۶۹۸,۹۲۰ ۶۹۸,۹۲۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۸۱۵,۲۲۰ ۸۱۵,۲۲۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۹۵۲,۳۶۰ ۹۵۲,۳۶۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۰۴۷,۹۱۰ ۱,۰۴۷,۹۱۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(10b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۱۶۴,۵۵۰ ۱,۱۶۴,۵۵۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(11b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۲۸۱,۲۴۰ ۱,۲۸۱,۲۴۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(12b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۴۲۸,۸۲۰ ۱,۴۲۸,۸۲۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 4 ۵۲۷,۴۹۰ ۵۲۷,۴۹۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۶۸۸,۵۴۰ ۶۸۸,۵۴۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۰۱۳,۱۷۰ ۱,۰۱۳,۱۷۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۹۳۰,۵۵۰ ۹۳۰,۵۵۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۲۳۵,۷۴۰ ۱,۲۳۵,۷۴۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۴۸۲,۷۳۰ ۱,۴۸۲,۷۳۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۷۲۹,۶۱۰ ۱,۷۲۹,۶۱۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۹۷۶,۶۲۰ ۱,۹۷۶,۶۲۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۲,۲۲۳,۴۸۰ ۲,۲۲۳,۴۸۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 4 ۷۰۶,۱۵۰ ۷۰۶,۱۵۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۰۱۲,۹۲۰ ۱,۰۱۲,۹۲۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۲۶۵,۸۵۰ ۱,۲۶۵,۸۵۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۴۸۳,۰۹۰ ۱,۴۸۳,۰۹۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۷۳۰,۱۱۰ ۱,۷۳۰,۱۱۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۱,۹۷۷,۱۱۰ ۱,۹۷۷,۱۱۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۲,۲۲۳,۹۷۰ ۲,۲۲۳,۹۷۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی کلکتور

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده