کلکتور کلکتور
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز (3/4″×1/2″)(2b.) میلی متر عدد 1 5 ۱,۵۷۴,۰۰۰ ۱,۵۷۴,۰۰۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۲,۳۶۰,۹۰۰ ۲,۳۶۰,۹۰۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۳,۰۷۷,۷۰۰ ۳,۰۷۷,۷۰۰ 0
سایز (3/4″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۳,۸۴۷,۱۰۰ ۳,۸۴۷,۱۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(2b.) میلی متر عدد 1 5 ۲,۰۰۰,۹۰۰ ۲,۰۰۰,۹۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۲,۹۲۱,۸۰۰ ۲,۹۲۱,۸۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۳,۹۱۱,۵۰۰ ۳,۹۱۱,۵۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۴,۸۴۵,۸۰۰ ۴,۸۴۵,۸۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 5 ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۵,۸۱۴,۰۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 5 ۶,۷۸۰,۱۰۰ ۶,۷۸۰,۱۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 5 ۷,۷۴۶,۷۰۰ ۷,۷۴۶,۷۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 5 ۸,۵۲۳,۲۰۰ ۸,۵۲۳,۲۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(10b.) میلی متر عدد 1 5 ۹,۸۹۶,۵۰۰ ۹,۸۹۶,۵۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(11b.) میلی متر عدد 1 5 ۱۰,۳۰۸,۸۰۰ ۱۰,۳۰۸,۸۰۰ 0
سایز (1″×1/2″)(12b.) میلی متر عدد 1 5 ۱۱,۲۴۴,۸۰۰ ۱۱,۲۴۴,۸۰۰ 0
سایز (1″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 5 ۴,۸۴۶,۸۰۰ ۴,۸۴۶,۸۰۰ 0
سایز (1″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 5 ۶,۱۷۴,۷۰۰ ۶,۱۷۴,۷۰۰ 0
سایز (1″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 5 ۸,۲۷۲,۰۰۰ ۸,۲۷۲,۰۰۰ 0
سایز (1″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 5 ۸,۴۲۸,۷۰۰ ۸,۴۲۸,۷۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۵,۶۲۰,۶۰۰ ۵,۶۲۰,۶۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۷,۰۲۲,۶۰۰ ۷,۰۲۲,۶۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۸,۲۳۹,۸۰۰ ۸,۲۳۹,۸۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۹,۶۱۰,۹۰۰ ۹,۶۱۰,۹۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۱,۲۲۷,۷۰۰ ۱۱,۲۲۷,۷۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۲,۳۵۴,۲۰۰ ۱۲,۳۵۴,۲۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(10b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۳,۷۲۹,۳۰۰ ۱۳,۷۲۹,۳۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(11b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۵,۱۰۵,۰۰۰ ۱۵,۱۰۵,۰۰۰ 0
سایز (1 1/4″×1/2″)(12b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۶,۸۴۴,۸۰۰ ۱۶,۸۴۴,۸۰۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 4 ۶,۲۱۸,۸۰۰ ۶,۲۱۸,۸۰۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۸,۱۱۷,۵۰۰ ۸,۱۱۷,۵۰۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۰,۰۲۱,۰۰۰ ۱۰,۰۲۱,۰۰۰ 0
سایز (1 1/4″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۱,۹۴۴,۷۰۰ ۱۱,۹۴۴,۷۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۰,۹۷۰,۵۰۰ ۱۰,۹۷۰,۵۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۴,۵۶۸,۶۰۰ ۱۴,۵۶۸,۶۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۷,۴۸۰,۴۰۰ ۱۷,۴۸۰,۴۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۰,۳۹۰,۹۰۰ ۲۰,۳۹۰,۹۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۳,۳۰۳,۰۰۰ ۲۳,۳۰۳,۰۰۰ 0
سایز (1 1/2″×1/2″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۶,۲۱۳,۴۰۰ ۲۶,۲۱۳,۴۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(3b.) میلی متر عدد 1 4 ۸,۳۲۵,۱۰۰ ۸,۳۲۵,۱۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(4b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۱,۹۴۱,۶۰۰ ۱۱,۹۴۱,۶۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(5b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۴,۹۲۳,۶۰۰ ۱۴,۹۲۳,۶۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(6b.) میلی متر عدد 1 4 ۱۷,۴۸۴,۶۰۰ ۱۷,۴۸۴,۶۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(7b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۰,۳۹۶,۹۰۰ ۲۰,۳۹۶,۹۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(8b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۳,۳۰۸,۸۰۰ ۲۳,۳۰۸,۸۰۰ 0
سایز (1 1/2″×3/4″)(9b.) میلی متر عدد 1 4 ۲۶,۲۱۹,۲۰۰ ۲۶,۲۱۹,۲۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی کلکتور

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده